වත්කම් ඒකාබද්ධ කළමනාකරණය

සංකීර්ණ කර්මාන්තශාලා සඳහා

අඛණ්ඩතාව තක්සේරු කිරීමේදී වඩාත් කාර්යක්ෂම උපාය මාර්ග සඳහා පරීක්ෂණ සහ නඩත්තු කටයුතු ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ඩිජිටල් ද්විත්ව විසඳුම

විශේෂ ist යෙකු සමඟ කතා කරන්න

වත්කම් ඒකාබද්ධ කළමනාකරණය

සංකීර්ණ කර්මාන්තශාලා සඳහා

අඛණ්ඩතාව තක්සේරු කිරීමේදී වඩාත් කාර්යක්ෂම උපාය මාර්ග සඳහා පරීක්ෂණ සහ නඩත්තු කටයුතු ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ඩිජිටල් ද්විත්ව විසඳුම

විශේෂ ist යෙකු සමඟ කතා කරන්න

මොඩියුල

අපගේ තාක්‍ෂණය බහුවිධ විෂයයන් සඳහා වඩාත් සුදුසුය, ඔබේ ක්‍රියාවලි සඳහා කදිම විසඳුම සොයා ගන්න.

ආලේපන කළමනාකරණය

ව්‍යුහයේ අඛණ්ඩතාව

උපකරණ අඛණ්ඩතාව

විදුලි නඩත්තුව

යාන්ත්‍රික නඩත්තුව

පිරිසැකසුම්

ඔබේ පාලනය කරන්න

ඩිජිටල් ට්වින් ඔන්ලයින්

ඕනෑම තැනක සහ ඕනෑම වේලාවක ඔබේ ඩිජිටල් නිවුන් දර්ශනය කර හැසිරවීම. ත්රිමාණ ආකෘතියේ කෙලින්ම පරීක්ෂා කළ යුතු මූලද්රව්ය තෝරන්න, අසංඛ්‍යාත පෙරහන් යොදමින් එහි ගුණාංග පිළිබඳ සියලු තොරතුරු ලබා ගන්න.

මොඩියුල

අපගේ තාක්‍ෂණය බහුවිධ විෂයයන් සඳහා වඩාත් සුදුසුය, ඔබේ ක්‍රියාවලි සඳහා කදිම විසඳුම සොයා ගන්න.

 • ආලේපන කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයේ අඛණ්ඩතාව

 • උපකරණ අඛණ්ඩතාව

 • විදුලි නඩත්තුව

 • යාන්ත්‍රික නඩත්තුව

 • පිරිසැකසුම්

නිරූපණය ලබා ගන්න

ඔබගේ ඩිජිටල් නිවුන් මාර්ගගතව පාලනය කරන්න

ඕනෑම තැනක සහ ඕනෑම වේලාවක ඔබේ ඩිජිටල් නිවුන් දර්ශනය කර හැසිරවීම. ත්රිමාණ ආකෘතියේ කෙලින්ම පරීක්ෂා කළ යුතු මූලද්රව්ය තෝරන්න, අසංඛ්‍යාත පෙරහන් යොදමින් එහි ගුණාංග පිළිබඳ සියලු තොරතුරු ලබා ගන්න.

නිරූපණය ලබා ගන්න

මොඩියුල

අපගේ තාක්‍ෂණය බහුවිධ විෂයයන් සඳහා වඩාත් සුදුසුය, ඔබේ ක්‍රියාවලි සඳහා කදිම විසඳුම සොයා ගන්න.

නිරූපණය ලබා ගන්න

ඔබගේ ඩිජිටල් නිවුන් මාර්ගගතව පාලනය කරන්න

ඕනෑම තැනක සහ ඕනෑම වේලාවක ඔබේ ඩිජිටල් නිවුන් දර්ශනය කර හැසිරවීම. ත්රිමාණ ආකෘතියේ කෙලින්ම පරීක්ෂා කළ යුතු මූලද්රව්ය තෝරන්න, අසංඛ්‍යාත පෙරහන් යොදමින් එහි ගුණාංග පිළිබඳ සියලු තොරතුරු ලබා ගන්න.

විශේෂ ist යෙකු සමඟ කතා කරන්න

සඳහා ජංගම යෙදුම භාවිතා කරන්න
වැඩ ඇණවුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න

වැඩ ඇණවුම් විස්තර සමඟ දිගටම සිටින්න, සහ ඕනෑම ජංගම උපාංගයක සෘජුවම රිසිකරණය කළ හැකි නඩත්තු පිරික්සුම් ලැයිස්තු මත පදනම්ව ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාව සිදු කරන්න. අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ගැන කරදර නොවන්න, අපගේ යෙදුමට නොබැඳි සහාය සහ ස්වයංක්‍රීය සමමුහුර්තකරණය ඇත.

වැඩ ඇණවුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජංගම යෙදුම භාවිතා කරන්න

වැඩ ඇණවුම් විස්තර සමඟ දිගටම සිටින්න, සහ ඕනෑම ජංගම උපාංගයක සෘජුවම රිසිකරණය කළ හැකි නඩත්තු පිරික්සුම් ලැයිස්තු මත පදනම්ව ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාව සිදු කරන්න. අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ගැන කරදර නොවන්න, අපගේ යෙදුමට නොබැඳි සහාය සහ ස්වයංක්‍රීය සමමුහුර්තකරණය ඇත.

නිරූපණය ලබා ගන්න

වැඩ ඇණවුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජංගම යෙදුම භාවිතා කරන්න

වැඩ ඇණවුම් විස්තර සමඟ දිගටම සිටින්න, සහ ඕනෑම ජංගම උපාංගයක සෘජුවම රිසිකරණය කළ හැකි නඩත්තු පිරික්සුම් ලැයිස්තු මත පදනම්ව ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාව සිදු කරන්න. අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ගැන කරදර නොවන්න, අපගේ යෙදුමට නොබැඳි සහාය සහ ස්වයංක්‍රීය සමමුහුර්තකරණය ඇත.

නිරූපණය ලබා ගන්න

නඩත්තු අයවැය ස්වයංක්‍රීය කරන්න

ඩිජිටල් නිවුන් තොරතුරු සැපයූ පසු. නඩත්තු අයවැය ස්වයංක්‍රීය කිරීමට සහ ඕනෑම දිනයක වත්කම්වල විඛාදන පරිහානියේ තත්වය පුරෝකථනය කිරීමට මෘදුකාංගය කෘතිම බුද්ධිය භාවිතා කරයි.

නිරූපණය ලබා ගන්න

නඩත්තු අයවැය ස්වයංක්‍රීය කරන්න

ඩිජිටල් නිවුන් තොරතුරු සැපයූ පසු. නඩත්තු අයවැය ස්වයංක්‍රීය කිරීමට සහ ඕනෑම දිනයක වත්කම්වල විඛාදන පරිහානියේ තත්වය පුරෝකථනය කිරීමට මෘදුකාංගය කෘතිම බුද්ධිය භාවිතා කරයි.

නිරූපණය ලබා ගන්න

නඩත්තු අයවැය ස්වයංක්‍රීය කරන්න

ඩිජිටල් නිවුන් තොරතුරු සැපයූ පසු. නඩත්තු අයවැය ස්වයංක්‍රීය කිරීමට සහ ඕනෑම දිනයක වත්කම්වල විඛාදන පරිහානියේ තත්වය පුරෝකථනය කිරීමට මෘදුකාංගය කෘතිම බුද්ධිය භාවිතා කරයි.

නිරූපණය ලබා ගන්න

අපි ගෙනෙමු
ඩිජිටල් පරිවර්තනය ඔබේ කර්මාන්තයට

එක් එක් කොටස සඳහා අපට සහාය විය හැකි ස්ථානය සොයා ගන්න

තෙල් හා ගෑස්

 • අක්වෙරළ වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වේදිකා සහ FPSO ටොප්සයිඩ් පද්ධතිවල විඛාදනය
 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • පිරිපහදු වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ක්‍රියාවලි පද්ධතිවල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

 • නාල වල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

 • විඛාදන නිෂේධක කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම

පල්ප් සහ කඩදාසි

 • ශාක වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයන් පිරිසැකසුම් කිරීම, එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ කළමනාකරණය
 • විඛාදනයට ලක්ව ඇත

පෙට්රො රසායනික

 • ශාක වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයන් පිරිසැකසුම් කිරීම, එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ කළමනාකරණය
 • විඛාදනයට ලක්ව ඇත
 • ක්‍රියාවලි පද්ධතිවල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

මිනින්

 • ශාක වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයන් පිරිසැකසුම් කිරීම, එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ කළමනාකරණය

 • විඛාදනයට ලක්ව ඇත
 • නල වල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

වානේ කර්මාන්ත

 • ශාක වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයන් පිරිසැකසුම් කිරීම, එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ කළමනාකරණය
 • විඛාදනයට ලක්ව ඇත

ජල පද්ධති

 • කාර්මික ජල පද්ධතිවල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

 • ජල පතිකාරක පද්ධතිවල විඛාදනය
 • අපජල පද්ධතිවල විඛාදනය

 • විඛාදන නිෂේධක කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම

අපි ගෙනෙමු
ඩිජිටල් පරිවර්තනය ඔබේ කර්මාන්තයට

එක් එක් කොටස සඳහා අපට සහාය විය හැකි ස්ථානය සොයා ගන්න

තෙල් හා ගෑස්

 • අක්වෙරළ වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වේදිකා සහ FPSO ටොප්සයිඩ් පද්ධතිවල විඛාදනය
 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • පිරිපහදු වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ක්‍රියාවලි පද්ධතිවල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

 • නාල වල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

 • විඛාදන නිෂේධක කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම

පල්ප් සහ කඩදාසි

 • ශාක වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයන් පිරිසැකසුම් කිරීම, එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ කළමනාකරණය
 • විඛාදනයට ලක්ව ඇත

පෙට්රො රසායනික

 • ශාක වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයන් පිරිසැකසුම් කිරීම, එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ කළමනාකරණය
 • විඛාදනයට ලක්ව ඇත
 • ක්‍රියාවලි පද්ධතිවල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

මිනින්

 • ශාක වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයන් පිරිසැකසුම් කිරීම, එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ කළමනාකරණය

 • විඛාදනයට ලක්ව ඇත
 • නල වල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

වානේ කර්මාන්ත

 • ශාක වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයන් පිරිසැකසුම් කිරීම, එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ කළමනාකරණය
 • විඛාදනයට ලක්ව ඇත

ජල පද්ධති

 • කාර්මික ජල පද්ධතිවල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

 • ජල පතිකාරක පද්ධතිවල විඛාදනය
 • අපජල පද්ධතිවල විඛාදනය

 • විඛාදන නිෂේධක කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම

අපි ගෙනෙමු
ඩිජිටල් පරිවර්තනය ඔබේ කර්මාන්තයට

එක් එක් කොටස සඳහා අපට සහාය විය හැකි ස්ථානය සොයා ගන්න

තෙල් හා ගෑස්

 • අක්වෙරළ වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වේදිකා සහ FPSO ටොප්සයිඩ් පද්ධතිවල විඛාදනය
 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • පිරිපහදු වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ක්‍රියාවලි පද්ධතිවල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

 • නාල වල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

 • විඛාදන නිෂේධක කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම

පල්ප් සහ කඩදාසි

 • ශාක වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයන් පිරිසැකසුම් කිරීම, එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ කළමනාකරණය
 • විඛාදනයට ලක්ව ඇත

පෙට්රො රසායනික

 • ශාක වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයන් පිරිසැකසුම් කිරීම, එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ කළමනාකරණය
 • විඛාදනයට ලක්ව ඇත
 • ක්‍රියාවලි පද්ධතිවල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

මිනින්

 • ශාක වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයන් පිරිසැකසුම් කිරීම, එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ කළමනාකරණය

 • විඛාදනයට ලක්ව ඇත
 • නල වල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

වානේ කර්මාන්ත

 • ශාක වත්කම් අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • වායුගෝලීය විඛාදන කළමනාකරණය

 • ආෙල්පනය සහ පින්තාරු කිරීම අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය

 • ව්‍යුහයන් පිරිසැකසුම් කිරීම, එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂණ කළමනාකරණය
 • විඛාදනයට ලක්ව ඇත

ජල පද්ධති

 • කාර්මික ජල පද්ධතිවල අභ්‍යන්තර විඛාදනය

 • ජල පතිකාරක පද්ධතිවල විඛාදනය
 • අපජල පද්ධතිවල විඛාදනය

 • විඛාදන නිෂේධක කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම

OUR ර් කම්පනි විශ්වාසයිD BY:

OUR ර් කම්පනි විශ්වාසයිD BY:

OUR ර් කම්පනි විශ්වාසයිD BY:

මෙම හවුල්කාරිත්වය ගැන තව දැනගන්න
මෙම හවුල්කාරිත්වය ගැන තව දැනගන්න
මෙම හවුල්කාරිත්වය ගැන තව දැනගන්න

නවෝත්පාදනය මෙහෙයවන්න

සුවිශේෂී ඩිජිටල් පරිවර්තන අන්තර්ගතයන් සඳහා අපගේ පුවත් පත්‍රයට දායක වී විද්‍යගේ නවතම තාක්ෂණයන් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න.

නවෝත්පාදනය මෙහෙයවන්න

සුවිශේෂී ඩිජිටල් පරිවර්තන අන්තර්ගතයන් සඳහා අපගේ පුවත් පත්‍රයට දායක වී විද්‍යගේ නවතම තාක්ෂණයන් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න.

නවෝත්පාදනය මෙහෙයවන්න

සුවිශේෂී ඩිජිටල් පරිවර්තන අන්තර්ගතයන් සඳහා අපගේ පුවත් පත්‍රයට දායක වී විද්‍යගේ නවතම තාක්ෂණයන් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න.